Naszą wspólnotę tworzą:
– moderatorzy;
– alumni;
– wykładowcy;
– siostry zakonne;
– pracownicy świeccy.

Moderatorzy Seminarium:

Rektor:
ks. dr Paweł Pietrusiak

Prefekci:
– ks. dr Sławomir Jeziorski
– ks. mgr Krystian Winiarski

Ojcowie duchowni:
– ks. mgr Jacek Szczęch
– ks. mgr Andrzej Szpaczyński

Dyrektor Administracyjny:
ks. mgr Bogusław Babiarz

Grono wykładowców składa się z 47 osób

Formację rozpoczęło 45 alumnów na 6 rocznikach:
Rok I – 12 alumnów
Rok II – 1 alumnów
Rok III – 10 alumnów
Rok IV – 5 alumnów
Rok V – 6 alumnów
Rok VI – 11 alumnów

Uroczysta inauguracja roku akademickiego, której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba miała miejsce 28 września 2021 r.

Formacja w Seminarium i jej wymiary

Według dokumentów Kościoła formacja seminaryjna opiera się na czterech fundamentach:
– formacji ludzkiej
– formacji duchowej
– formacji intelektualnej
– formacji duszpasterskiej

Formacja ludzka

Fundamentem całego przygotowania do kapłaństwa jest formacja ludzka. 

Kapłan winien kształtować swą ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka (PDV 43).

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna obejmuje 10 różnych agend, w ramach których klerycy kształtują swoją wrażliwość na osoby chore i niepełnosprawne, a jednocześnie uczą się dzielić swoimi zdolnościami i talentami z innymi.

Posługa kleryków obejmuje:
– Szpital Wojewódzki nr 2 przy ul. Lwowskiej
– Oddział Paliatywno-Hospicyjny przy ul. Poniatowskiego
– Świetlica „Nasza Arka” przy parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie
– Dom Dziecka „Mieszko” przy ul. Nizinnej
– Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych
– Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich
– Świetlica przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie 
– Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II przy ul. Hoffmanowej
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza przy ul. Unii Lubelskiej
– Duszpasterstwo Osób Głuchoniemych przy parafii farnej w Rzeszowie.

Kultura w Seminarium

W formacji ludzkiej ważne znaczenie ma kultura. 

W roku akademickim klerycy przygotowują 3 przedstawienia (Wieczornica patriotyczna – rok II i III; Wieczornica „mikołajowa” – rok V i VI, Wieczorek humoru – rok IV) oraz mają możliwość wyjść do filharmonii, kina, teatru. Do seminarium zapraszani są również ciekawi goście nie tylko związani z życiem Kościoła, lecz przedstawiciele dziedzin zupełnie “świeckich”.

Chór seminaryjny

Trwale w życie naszej wspólnoty wpisuje się działalność chóru, który uświetnia rożne uroczystości w seminarium oraz poza nim.

Formacja duchowa

Sercem seminaryjnego przygotowania do kapłaństwa jest zawsze formacja duchowa. 

„Formacja duchowa (…) powinna być tak prowadzona, aby alumni nauczyli się żyć zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym”. (DFK 8)

W procesie formacji duchowej ważną rolę odgrywają:
– Modlitwa liturgiczna
– Modlitwa indywidualna
– Rekolekcje (dwa razu do roku)
– Dni skupienia (raz w miesiącu)
– Kierownictwo duchowe
– Pielgrzymki 
– Inne wydarzenia religijne

Formacja intelektualna

Formacja intelektualna (…) jawi się jako nieustanna potrzeba rozumu, dzięki któremu człowiek „uczestniczy w świetle Bożej myśli” i stara się zdobyć mądrość, która z kolei uzdalnia go i prowadzi do poznania i przylgnięcia do Boga (PDV 51) 

Podstawą formacji intelektualnej są studia filozoficzne i teologiczne oraz własna praca alumnów.

Ukoronowaniem formacji intelektualnej jest egzamin magisterski składany przed Komisją powołaną przez Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Służebną rolę w kształceniu intelektualnym stanowi Biblioteka Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Ilość skatalogowanych woluminów wynosi obecnie około 50 tysięcy. Dział czasopism biblioteki liczy 576 tytułów. Nadal katalogowane są zbiory XIX-wieczne.

Formacja duszpasterska

Całe kształtowanie alumnów winno zmierzać do tego, aby na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza wyrabiali się oni na prawdziwych duszpasterzy (DFK 4).

Przygotowaniu do pracy duszpasterskiej służyły wykłady i ćwiczenia z katechetyki, homiletyki, liturgiki, teologii pastoralnej oraz muzyki…

…Alumni z IV – VI kursu w ramach tych praktyk w ciągu roku i podczas wakacji odbywali hospitacje, przygotowywali i prowadzili katechezy, przygotowywali homilie oraz spotkania z grupami parafialnymi. Dla roku VI został zorganizowany kurs duszpasterski.

W naszym seminarium rozmaite zespoły duszpasterskie, a wśród nich koło charytatywne, misyjne, powołaniowe i trzeźwościowe.

Ponadto rozwinęło się nasze duszpasterstwo powołaniowe, tworząc codzienną łączność 

z parafiami diecezji (tzw. Most modlitewny).

Okazją do zdobywania duszpasterskiego doświadczenia były praktyki wakacyjne!

Podczas wakacji alumni biorą udział w turnusach organizowanych w ramach rozmaitych duszpasterstw:
– Ruchu Światło – Życie
– Liturgicznej Służby Ołtarza
– Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
– Ruchu Apostolstwa Młodzieży
– Domowego Kościoła
– Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
– Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Lwowa
– Pielgrzymowania “Camino de Santiago”
– Pielgrzymki do Ziemi Świętej