Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie w roku akademickim 2018/2019

Naszą wspólnotę tworzą:
– moderatorzy;
– alumni;
– wykładowcy;
– siostry zakonne;
– pracownicy świeccy.

Moderatorzy Seminarium:

Rektor:
ks. dr Paweł Pietrusiak

Prefekci:
– ks. dr Sławomir Jeziorski
– ks. mgr Krystian Winiarski

Ojcowie duchowni:
– ks. mgr Jacek Szczęch
– ks. mgr Andrzej Szpaczyński

Dyrektor Administracyjny:
ks. mgr Bogusław Babiarz

Grono wykładowców składało się z 46 osób (w tym 7 osób świeckich)

Formację rozpoczęło 61 alumnów na 6 rocznikach:
Rok I – 12 alumnów
Rok II – 9 alumnów
Rok III – 13 alumnów
Rok IV – 10 alumnów
Rok V – 6 alumnów
Rok VI – 11 alumnów

Uroczysta inauguracja roku akademickiego, której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba miała miejsce 24 września 2018r.

Formacja w Seminarium i jej wymiary

Według dokumentów Kościoła formacja seminaryjna opiera się na czterech fundamentach:
– formacji ludzkiej
– formacji duchowej
– formacji intelektualnej
– formacji duszpasterskiej

Formacja ludzka

Fundamentem całego przygotowania do kapłaństwa jest formacja ludzka. 

Kapłan winien kształtować swą ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka (PDV 43).

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna obejmuje 10 różnych agend, w ramach których klerycy kształtują swoją wrażliwość na osoby chore i niepełnosprawne, a jednocześnie uczą się dzielić swoimi zdolnościami i talentami z innymi.

Posługa kleryków obejmuje:
– Szpital Wojewódzki nr 2 przy ul. Lwowskiej
– Oddział Paliatywno-Hospicyjny przy ul. Poniatowskiego
– Świetlica „ Nasza Arka” przy parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie
– Dom Dziecka „Mieszko” przy ul. Nizinnej
– Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych
– Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich
– Świetlica przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie 
– Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II przy ul. Hoffmanowej
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza przy ul. Unii LubelskiejDuszpasterstwo Osób Głuchoniemych przy parafii farnej w Rzeszowie.

8 maja 2019 roku dla młodszych podopiecznych świetlic, do których uczęszczają klerycy został zorganizowany Dzień Sportu

Kultura w Seminarium

W formacji ludzkiej ważne znaczenie ma kultura. 

W minionym roku akademickim klerycy przygotowali 3 przedstawienia (Wieczornica patriotyczna – rok II i III; Wieczornica „mikołajowa” – rok V i VI, Wieczorek humoru – rok IV) oraz uczestniczyli w koncertach w filharmonii, korzystali także z repertuaru kina i teatru.

Chór seminaryjny

Trwale w życie naszej wspólnoty wpisuje się działalność chóru, który uświetnia rożne uroczystości w seminarium oraz poza nim.

Spotkania z gośćmi 

Seminarium nie zaniedbuje spotkań z interesującymi ludźmi. Naszymi gośćmi byli między innymi: Dr Helena Pyz – Misjonarka świecka, lekarka w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach, Prof. Czesław Kłak – Prawnik, członek Trybunału Stanu, przedstawiciele Duszpasterstwa Osób Niesłyszących w Rzeszowie, przedstawiciele Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (Spotkanie w ramach Tygodnia Misyjnego).

Formacja duchowa

Sercem seminaryjnego przygotowania do kapłaństwa jest zawsze formacja duchowa. 

„Formacja duchowa (…) powinna być tak prowadzona, aby alumni nauczyli się żyć zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym”. (DFK 8)

W procesie formacji duchowej ważną rolę odgrywają:
– Modlitwa liturgiczna
– Modlitwa indywidualna
– Rekolekcje
– Dni skupienia
– Kierownictwo duchowe
– Pielgrzymki 
– Inne wydarzenia religijne

Rekolekcje jesienne (14-20.10.2018r.) wygłosił dla nas ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS, Biblista, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Na zakończenie rekolekcji 1 kleryk z roku VI przyjął święcenia diakonatu.

Nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (29.11-07.12.2018r.) poprowadził ks. dr Sławomir Jeziorski, wykładowca liturgiki w WSD w Rzeszowie, obecnie prefekt WSD w Rzeszowie. Na zakończenie nowenny bracia z III roku przyjęli strój duchowny.

Tuż przed wyjazdem na święta Bożego Narodzenia, 21.12 bracia z V roku zostali włączeni w grono kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Rekolekcje wielkopostne (01-06.04.2019r.) prowadził ks. dr Wojciech Rzeszowski, dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych bracia z roku III przyjęli posługę lektoratu, natomiast bracia w roku IV przyjęli posługę akolitatu.

Kazania pasyjne podczas nabożeństwa Gorzkich Żali W roku akademickim 2018/2019 kazania pasyjne wygłosili Ojcowie Dominikanie (o. Józef Zborzill i o. Artur Gałecki)

Comiesięczne dni skupienia prowadzone były przez ojców duchownych i zaproszonych gości (o. Janusz Chwast OP – Magister nowicjuszy w klasztorze OO. Dominikanów w Warszawie na Służewie, ks. bp Jean-Pierre Cattenoz – biskup archidiecezji Awinion we Francji, o. Leon Knabit OSB – benedyktyn z Tyńca, ks. Wojciech Czekaj – ksiądz diecezji kieleckiej wraz ze wspólnotą ruchu fokolari, ks. Remigiusz Szauer z diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – socjolog, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Święcenia diakonatu (01.06.2019r.) przyjęło 5 braci z V roku.

Święcenia prezbiteratu (08.06.2019r.) przyjęło 11 diakonów z VI roku.

Wydarzenia zewnętrzne:
– Pielgrzymka seminaryjna do Starej Wsi i Strachociny 30.09.2018
– Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości –  Msza święta w rzeszowskiej farze 11.11.2018
– Droga Krzyżowa ulicami Rzeszowa oraz nabożeństwo pokutne za grzechy pedofilii w Kościele 08.03.2019
– Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Niechobrza 14.04.2019

Formacja intelektualna

Formacja intelektualna (…) jawi się jako nieustanna potrzeba rozumu, dzięki któremu człowiek „uczestniczy w świetle Bożej myśli” i stara się zdobyć mądrość, która z kolei uzdalnia go i prowadzi do poznania i przylgnięcia do Boga (PDV 51) 

Podstawą formacji intelektualnej są studia filozoficzne i teologiczne oraz własna praca alumnów.

Ukoronowaniem formacji intelektualnej jest egzamin magisterski składany przed Komisją powołaną przez Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

22.11.2019r. odbyło się sympozjum liturgiczne Ars liturgica.

Służebną rolę w kształceniu intelektualnym stanowi Biblioteka Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Ilość skatalogowanych woluminów wynosi obecnie około 50 tysięcy. Dział czasopism biblioteki liczy 576 tytułów. Nadal katalogowane są zbiory XIX-wieczne.

Formacja duszpasterska

Całe kształtowanie alumnów winno zmierzać do tego, aby na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza wyrabiali się oni na prawdziwych duszpasterzy (DFK 4).

Przygotowaniu do pracy duszpasterskiej służyły wykłady i ćwiczenia z katechetyki, homiletyki, liturgiki, teologii pastoralnej oraz muzyki…

…Alumni z IV – VI kursu w ramach tych praktyk w ciągu roku i podczas wakacji odbywali hospitacje, przygotowywali i prowadzili katechezy, przygotowywali homilie oraz spotkania z grupami parafialnymi. Dla roku VI został zorganizowany kurs duszpasterski.

W naszym seminarium rozmaite zespoły duszpasterskie, a wśród nich koło charytatywne, misyjne, powołaniowe i trzeźwościowe.

Ponadto rozwinęło się nasze duszpasterstwo powołaniowe, tworząc codzienną łączność 

z parafiami diecezji (tzw. Most modlitewny).

Okazją do zdobywania duszpasterskiego doświadczenia były praktyki wakacyjne!

Podczas tegorocznych wakacji alumni wzięli udział w turnusach organizowanych w ramach rozmaitych duszpasterstw:
– Ruchu Światło – Życie
– Liturgicznej Służby Ołtarza
– Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
– Ruchu Apostolstwa Młodzieży
– Domowego Kościoła
– Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę
– Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Lwowa
– Pielgrzymce Camino de Santiago
– Pielgrzymce do Ziemi Świętej

Nowy rok akademicki 2019/2020 rozpoczęło 11 nowych alumnów