ZASADY PRZYJMOWANIA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

Podstawą przyjęcia do Seminarium są:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Rektorem WSD (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem (nr telefonu: 503547699, e-mail: pietrusiakp@yahoo.fr)
 2. Złożenie w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujących dokumentów:
  Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do Ks. Rektora, o przyjęcie do Seminarium
  Własnoręcznie napisany życiorys
  Świadectwo maturalne (o ile egzamin ten był zdawany w latach poprzednich. Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczą po ich otrzymaniu) Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  Świadectwo Chrztu
  Świadectwo Bierzmowania
  Opinia Księdza Proboszcza
  Opinia Księdza katechety ze szkoły średniej
  Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów
  2 zdjęcia fotograficzne (do celów urzędowych)
 3. Zdanie egzaminu, który obejmuje pracę pisemną z j. polskiego, ustne sprawdzenie znajomości Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Ewangelii według św. Marka.

Egzamin odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego 25 czerwca oraz 3 września o godz. 9:00.