ZASADY PRZYJMOWANIA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE

Do WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

Podstawą przyjęcia do Seminarium są:

1. Rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Rektorem WSD lub wskazanym przez niego zastępcą. Kandydat proszony jest o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem pisząc na adres email: rektor@wsd.rzeszow.pl 

2. Złożenie w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujących dokumentów:

  • Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do Księdza Rektora, o przyjęcie do seminarium
  • Własnoręcznie napisany życiorys
  • Oryginał świadectwa maturalnego (kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczą po ich otrzymaniu) 
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania
  • Opinia księdza proboszcza
  • Opinia księdza katechety ze szkoły średniej
  • Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów
  • Dwie fotografie w formacie zgodnym z wymaganiami do dowodu osobistego z podpisem na odwrocie

3. Zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje (1) pracę pisemną z j. polskiego oraz (2) ustne sprawdzenie znajomości Ewangelii według św. Marka oraz (3) „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”.

Egzamin odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego 1 lipca oraz 2 września o godz. 9:00.

Rektor:

Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów
rektor@wsd.rzeszow.pl