Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

Podstawą przyjęcia do Seminarium są:

1. Rozmowa kwalifikacyjna z księdzem rektorem WSD lub wskazanym przez niego innym moderatorem WSD. Kandydat proszony jest o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem pisząc na adres email: rektor@wsd.rzeszow.pl 

2. Złożenie w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujących dokumentów:

  • Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do księdza rektora, o przyjęcie do seminarium.
  • Własnoręcznie napisany życiorys.
  • Oryginał świadectwa maturalnego. 
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania.
  • Opinia księdza proboszcza.
  • Opinia księdza katechety ze szkoły średniej.
  • Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów.
  • Dwie fotografie w formacie zgodnym z wymaganiami do dowodu osobistego z podpisem na odwrocie.

3. Zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje (1) pracę pisemną z j. polskiego oraz ustne sprawdzenie znajomości (2) Ewangelii według św. Marka oraz (3) Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. W roku 2024 egzamin odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w dwóch terminach: 13 lipca (sobota) oraz 2 września (poniedziałek) o godz. 9:00.

Rektor:
Ks. Adam Kubiś
ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów
rektor@wsd.rzeszow.pl