Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

Czytanie I

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1,1-11)

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. 
Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. 
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 

Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-7.8-9)

Refren:Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy, straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (Ef 1,17-23)

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia: 
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. 
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. 

Oto słowo Boże.

Ewangelia


EWANGELIA (Mt 28,16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Oto słowo Pańskie.

 

W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W czasie gdy ukazuje się swoim uczniom na górze na którą kazał im iść, aby się z Nim zobaczyli, oni padają na twarz, oddając mu hołd. Odczuwają oni lęk i strach.  W związku z tym rodzi się pytanie: Dlaczego? Czego oni się boją?

Każdego dnia również i my powinniśmy zadawać sobie to samo pytanie. Nasza codzienność często wiedzie nas przez porażki, problemy. Wypowiadajmy je Bogu z wiarą, że Jego obecność nas zmienia i kształtuje. Mowa tutaj o wypełnianiu jego przykazań, zabrania swojego krzyża i pójścia za Nim, w każdej chwili naszego życia; w radościach a w szczególności w smutnych chwilach. Ewangelista św. Mateusz przytacza słowa Jezusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28, 20)  to jest obietnica Chrystusa, że zawsze kiedy się do Niego modlimy to nie tylko rozmawiamy  z Nim, a przede wszystkim trwamy na spotkaniu.

Ewangelista przytacza również wezwanie, które Jezus kieruje do apostołów, aby szli i głosili naukę Chrystusa wśród wszystkich narodów. To słowo nie tyczy się tylko i wyłącznie biskupów, kapłanów czy też diakonów, ale również i nas wszystkich. W czasie naszego chrztu otrzymaliśmy posłannictwo wypełniania woli Boga poprzez podążania drogami jakie nam wskazuje. Chrzest włącza nas również w to wielkie dzieło Boga jakim jest głoszenie Dobrej Nowiny.  Nie powinniśmy robić tego wypowiedziami teologicznymi, lecz naszą postawą względem drugiego człowieka. Powinna być ona wypełniona miłością i wielką dobrocią do drugiego.

W czasie swoich modlitw w dniu dzisiejszym nie zapominajmy o naszych duszpasterzach, aby każdego dnia gorliwie głosili Dobrą Nowinę o Jezusie z Nazaretu. Polecajmy Bogu również diakonów naszej diecezji, którzy we wczorajszym dniu przyjęli święcenia w stopniu diakonatu, aby swoje posłannictwo wypełniali gorliwie.

kl. Rafał Szpunar