Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

Uroczystość Trójcy Świętej

Bóg oddający się człowiekowi …


Czytanie I

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 34,4b–6.8–9)


Bóg objawia się Mojżeszowi


Czytanie z Księgi Wyjścia


Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.

A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

Oto słowo Boże.

Psalm

PSALM RESPONSORYJNY (Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a)


Refren:Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. 

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki. 
Błogosławione niech będzie Twoje imię, *
pełne chwały i świętości. 

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa. 
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie +
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. 

Czytanie II

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 13,11–13)


Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej


Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.


Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i po­koju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto słowo Boże.

Ewangelia

EWANGELIA (J 3,16–18)


Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony


Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

Rozważanie

Jaki jest Bóg? Takie pytanie prędzej czy później, na pewno, rodzi się w sercu każdego wierzącego człowieka. Dziś przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, jest to dobry moment do zadania sobie właśnie takiego pytania. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale przynajmniej jakaś jej część, znajduje się w dzisiejszej Liturgii Słowa.

Dzisiejsze Słowo Boże ukazuje jedno, bardzo wyraźne spojrzenie na Boga. Maluje się nam wizja Boga jako miłości, jak powiedział św. Jan w swoim liście „Bóg jest miłością” (1J 4,8).Ale skąd taki wniosek? We wszystkich trzech dzisiejszych czytaniach pada słowo miłość odniesione do Boga.

Najpierw widzimy naocznego świadka objawienia się samego Stwórcy na górze Synaj. Bóg tam sam siebie nazywa: Pan, Pan Bóg miłosierny (…). W drugim czytaniu św. Paweł poucza koryntian, by dążyli do doskonałości, a wtedy Bóg miłości (…) będzie z nimi. I w końcu w Ewangelii jest mowa o Bogu miłującym świat, to tego stopnia, że posyła do niego swojego Syna.

Bóg jest więc miłością. Ale co nam tak naprawdę to o Bogu mówi? Czym jest miłość? Składa się na nią wiele czynników: wierność, radość, cierpliwość, uczynność itd. Można by wymieniać takie cechy bez końca. Ale miłość, którą widzimy w dzisiejszych czytaniach przedstawia się jako dająca się, oddana całkowicie człowiekowi. Bóg oddający się człowiekowi.

A co wyniki z tego dla nas? Jeżeli, ktoś nam coś daje, powinniśmy to przyjąć. I dzisiaj jest doskonały dzień na przyjęcie miłości Boga, na przyjęcie tego, który oddaje się nam!

Czy jesteś na to gotów?

Bracie! Siostro! Bóg Cię kocha, jest miłością, oddaje Ci się! Otwórz się na Jego miłość! Przyjmij Go! 

dk. Jakub Lorenc