Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

PIERWSZE CZYTANIE (So 2,3; 3,12–13)

Szukajcie pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. 
Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. 

Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146,6c–7.8–9a.9bc–10)

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. 

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych; 
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,26–31)

Bóg wybrał wzgardzonych

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. 
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”.

Oto słowo Boże.

Ewangelia


EWANGELIA (Mt 5,1–12a)

Błogosławieni ubodzy duchem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje ustai nauczał ich tymi słowami: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Liturgia Słowa dnia dzisiejszego całkowicie zmienia perspektywę naszego patrzenia na świat. Wyrywa nas ze smutku, marazmu, trudności życia i daje nadzieję. W tak wielu miejscach widzimy biedę materialna i duchową, niesprawiedliwość społeczną, nieczystość, które napawają nas brakiem chęci do życia. Jezus jednak oświeca szarość życia swoim światłem i nadaje mu piękne kolory.

Perykopa dzisiejszej Ewangelii nazywana jest „Konstytucją Królestwa Bożego”. Jezus wymienia osiem błogosławieństw, w których nadaje sens ludzkiemu życiu i wskazuje drogę do Nieba. Pokazuje, że ci, którzy żyją bogobojnie, choć w oczach świata są przegranymi i cierpią, to zyskują szczęście na życie wieczne. Jezus wskazuje cechy, które powinny przyświecać chrześcijanom. Stawia przed nami zadanie bycia ubogim, cichym, miłosiernym, czystego serca, wprowadzać pokój, cierpieć. Czy jako uczeń Chrystusa chcę być takim, aby być błogosławionym tzn. szczęśliwym?

Chrystus uczy nas wiary przenosząc nagrodę na życie wieczne. Wiara natomiast jest nam konieczna do szukania i pełnienia woli Bożej, czyli stawania się ludźmi ośmiu błogosławieństw. Czy Ty wierzysz, że przegrywając w oczach świata, wygrywasz?

kl. Robert Firek