Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 8,23b-9,3)

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. 
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy Jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 27,1.4.13-14)

Refren:Pan moim światłem i zbawieniem moim. 

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę? 

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam *
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu 
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią. 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,10-13.17)

Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. 
Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 

Oto słowo Boże.

Ewangelia


EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 4,12-23)

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

 

Powołani do jedności

Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w kontekst powołania. Jezus przechodząc obok Jeziora Galilejskiego powołuje swoich pierwszych uczniów, aby byli rybakami ludzi. Przykładem swojego Mistrza, późniejsi Apostołowie mają nawoływać ludzi do nawrócenia. Pierwszym owocem nawrócenia jest jedność, brak podziałów, do czego zachęca św. Paweł: „Upominam was bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1, 10).

  • „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” - Wyobrażę sobie Jezusa powołującego pierwszych uczniów. Spróbuję dostrzec
    w powoływanych uczniach również siebie. Jezus i mnie powołuje, bo przecież albo żyję już w konkretnym stanie (małżeństwo, kapłaństwo, życie samotne, życie konsekrowane), albo jako człowiek młody rozeznaję, czego Bóg ode mnie chce. Podziękuję Jezusowi za to, że mnie powołuje.
  • „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – Jezus, który mnie powołuje nieustannie wzywa mnie do nawrócenia. Jakiego nawrócenia pragnie dla mnie Jezus? Z czego chcę się poprawić?
  • „(…) abyście byli zgodni i by nie było wśród was podziałów” – Czy jestem człowiekiem, który wprowadza jedność? Czy mam świadomość, że jako chrześcijanin jestem powołany do jedności? W jaki sposób niszczę jedność w moim najbliższym otoczeniu? Co mogę zrobić, aby między mną a innymi panowała zgoda?

Wszechmogący Boże, okaż nam swoje wielkie miłosierdzie i mocą Ducha Świętego usuń podziały wśród chrześcijan, aby wyraźniej się okazało, że Twój Kościół jest znakiem wzniesionym nad narodami, i aby świat oświecony przez Twojego Ducha uwierzył w Chrystusa, którego posłałeś. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

dk. Tomasz Kiebiała