Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 19,1-2.17-18)

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.

Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”.

Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy. 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. 

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 3,16-23)

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: 
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”.
Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto słowo Boże.

Ewangelia


EWANGELIA (Mt 5,38-48)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Oto słowo Pańskie.

Więcej -

Otaczający nas świat jest światem pełnym sprzeczności. Mimo, że jest w nim wiele zła, są też bardzo liczne przejawy dobra. Fundacje pomagające chorym czy potrzebującym, międzynarodowe akcje humanitarne skierowana do miejsc dotkniętych rozmaitymi katastrofami czy w końcu dzieła pomocy najbiedniejszym i opuszczonym. I to jest piękne i niesamowite.

Ale …

chrześcijanin to uczeń Pana i chce więcej niż to wszystko, nie chce dobra akcyjnego, ale pragnie, aby dobro całkowicie przeniknęło świat. I dzisiejsze Słowo Boże zachęca nas właśnie do takiej postawy: być dobrymi, a nie tylko czynić dobre gesty. Nie robić tego od czasu do czasu, ale cały czas. Stałość. Coś więcej niż ma do zaproponowania świat.

I …

dla Pana nie liczy się zewnętrzny znak, jakaś dobra poza czy życzliwy gest. Jezus zwraca uwagę na coś głębszego - na stałe zakorzenienie w czynieniu dobra, na przyjęcie stałej postawy dobroci, na „postawę więcej”. A z czego ma ona się rodzić? To precyzuje nam Święty Paweł w Liście do Koryntian - taka postawa rodzi się z otwarcia się na Ducha Świętego, bycia Jego świątynią, domem dla Boga.

Więc …

postawa prawdziwego ucznia szokuje: nadstawia drugi policzek; robi więcej niż się od niego wymaga; chce pełni dobra dla każdego napotkanego człowieka; nie miłuje tylko przychylnych mu ludzi, ale także tych, którzy są jego nieprzyjaciółmi. Po prostu czyni więcej.

A ja, czy pragnę więcej:

- dla innych niż dla siebie?

- czynić dla szerzenia dobra?

- stawać się dobrym, niż pokazywać się jako dobry?

- stałości w dobru!

kl. Jakub Lorenc