ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Twoje miejsce
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Image is not available
Play

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Przekonaj się!

Image is not available
Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Arrow
Arrow
Slider

 

Drodzy Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Okres świąteczny to czas dzielenia radości z narodzenia Jezusa Chrystusa z tymi, którzy są bliscy naszym sercom. Wspólnota seminaryjna zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD Rzeszów na spotkania opłatkowe z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. Spotkania te będą miały miejsce:

  • dla centralnej i północnej części diecezji w niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie przy ulicy Witolda 11 a. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
  • dla południowej części diecezji w sobotę 13 stycznia 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu. Rozpoczęcie spotkania Eucharystią o godzinie 14.00.

Niech radość z przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, stanie się naszym wspólnym udziałem.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach:
Ks. Paweł Synoś – prezes Stowarzyszenia

REGULAMINY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ALUMNOM WSD W RZESZOWIE

Rok akademicki 2016/17

 

I. STYPENDIA SOCJALNE

§1

1. Do otrzymywania stypendium socjalnego uprawnieni są alumni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Prawo do stypendium socjalnego przysługuje alumnowi w przypadku, gdy wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w jego rodzinie, nie przekracza kwoty  stanowiącej podstawę naliczenia stypendium socjalnego, która ustalana jest przez Komisję Stypendialną WSD (850 PLN-netto).

3. Wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie alumna ustala się na podstawie jego oświadczenia o liczbie osób, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz zaświadczenia o dochodach netto pracujących członków rodziny. Do dochodów rodziny wlicza się także dochody alumna i dochody z gospodarstwa rolnego ( 1975 pln/ha - GUS z dn. 23.09.2016).

4. Alumn ma obowiązek zgłosić wszystkie zmiany stanu faktycznego uzasadniające przyznanie, podwyższenie, obniżenie lub cofnięcie przyznanego świadczenia.

                                                           §2

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną wnioskodawcy.

2. Alumn ubiegający się o stypendium winien złożyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz podaniowy (z podaniem PESEL-u i numerem indeksu),

- aktualne zaświadczenia o dochodach własnych i członków rodziny,

- zaświadczenia o nauce rodzeństwa wystawione przez szkołę (uczelnię).

            3. W przypadku zmiany sytuacji materialnej któregoś z członków rodziny w roku bieżącym należy złożyć u Ks. Dyrektora odpowiednie dokumenty (np. w przypadku utraty pracy przez któregoś z członków rodziny zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych).

§3

1. Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą:

- Dyrektor Administracyjny WSD, Ks. Prefekt Studiów  i Ks. Prefekt,

- Dziekan alumnów  i dwóch członków Rady Kleryckiej.

Przewodniczącym Komisji jest zawsze Dyrektor Administracyjny WSD.

2 Kadencja Komisji trwa jeden rok. Wybory członków Komisji spośród alumnów odbywają się w październiku.

3.  Od decyzji Komisji przysługuje alumnowi odwołanie do Rektora, w terminie do 14 dni.

§4

1. Stypendium socjalne jest przyznawane na czas jednego roku akademickiego, zaś  wypłacane jest co miesiąc.

2. Alumn, który powtarza rok studiów lub uzyskał urlop, traci prawo do pomocy materialnej na czas trwania urlopu lub powtarzania roku.  Alumni powtarzający rok lub urlopowani mogą otrzymać stypendium socjalne tylko w szczególnych przypadkach za zgodą Rektora, w porozumieniu z Komisją Stypendialną.

3. Alumni roku VI otrzymują stypendium socjalne do czasu (miesiąca) obrony pracy magisterskiej.

4. Stypendium socjalne podlega zwrotowi w całości w przypadku:
- podania przez alumna nieprawdziwych lub niepełnych danych, lub danych nie sprostowanych przez alumna zgodnie z obowiązkiem określonym w pkt. 4, §1.

- skreślenia z listy studentów (od czasu skreślenia).

 

§5

1. Wysokość przyznanej pomocy materialnej może ulec zmianie na mocy decyzji Komisji.

2. Wypłacanie pomocy materialnej może być wstrzymane w przypadku naruszenia Regulaminu Seminarium.

3. Wypłata świadczeń ( stypendia i zapomogi)  przelewem na konto alumna.

 

 

II. STYPENDIA REKTORA

 

§1

  1. Alumn może się ubiegać o stypendium rektora dla najlepszych alumnów tylko na

jednej, wybranej przez siebie podstawie, spośród niżej wymienionych.

  1. Stypendium rektora dla najlepszych alumnów przyznawane jest na jeden semestr

w danym roku akademickim, lub do momentu (miesiąca) obrony pracy magisterskiej (alumni VI roku).

  1. Środki finansowe z dotacji budżetu państwa, przeznaczone są na stypendia rektora dla

najlepszych studentów, przyznawane są w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni i stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów.

 

§ 2

 

Stypendium rektora dla najlepszych alumnów za wysoką średnią ocen

1. Może otrzymać student, który uzyskał średnią z dwóch ostatnich semestrów studiów, nie niższą niż 4.50.

2. Przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów. Liczba studentów ustalana jest w ostatnim dniu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

             3. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów z dwóch ostatnich semestrów studiów, objętych planem studiów i programem nauczania, podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę, objętych planem studiów i programem nauczania, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

             4. Średnia arytmetyczna ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli cyfra z trzeciego miejsca jest mniejsza niż pięć, to druga cyfra po przecinku jest zaokrąglana w dół, a jeżeli jest równa lub większa niż pięć, to zaokrąglenie następuje w górę.

§ 3

Stypendium rektora dla najlepszych alumnów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

Może otrzymywać student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w czasie dwóch poprzednich semestrach studiów.

 

§ 4

Stypendium rektora dla najlepszych alumnów za osiągnięcia naukowe

 Za osiągnięcia naukowe uważa się:

a) publikacje, referaty lub opracowania naukowe, nieobjęte programem nauczania,
b) nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową - udział w konkursach regionalnych (zajęcie miejsca 1-3), ogólnopolskich (miejsca 1-3), międzynarodowych (miejsca 1-5),
c) aktywne uczestnictwo w kole naukowym - udział co najmniej w dwóch projektach naukowych zrealizowanych przez koło w poprzednim roku akademickim.

§ 5

Stypendium rektora dla najlepszych alumnów za osiągnięcia artystyczne

1.Może otrzymać student, który brał udział w konkursach ogólnopolskich z zajęciem miejsca 1-3, międzynarodowych z zajęciem miejsca 1-5.

 

  III. ZAPOMOGI

 

§ 1

1. Zapomoga może być przyznana alumnowi, który znalazł się przejściowo w trudnej        sytuacji materialnej np.: nieszczęśliwy wypadek alumna, śmierć rodzica, choroba   i sytuację tę udokumentuje.

2.  Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna WSD w Rzeszowie na wniosek alumna.

§ 2

1.  Liczba i wysokość zapomóg jest uzależniona od środków finansowych przeznaczonych

      na ten cel.

  1. Zapomogę można otrzymać raz w semestrze.
  1. Zapomoga nie przysługuje alumnowi, jeżeli pobiera równocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora.

 

      IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Termin składania wniosków:

Na stypendia socjalne do 24 października 2016 r.

Na stypendia rektorskie:

Na I semestr 2016/17 do 24 października 2016 r.

Na II semestr 2016/17 do 20 lutego 2017 r.

Na zapomogi do 15 dnia każdego miesiąca.

 

W przypadku złożenia wniosku po terminie, WSD może odmówić przyznania stypendium, jeżeli środki przeznaczone na ten cel zostały już rozdysponowane.

 

2. Stypendium socjalne i rektorskie nie przysługuje alumnowi:

-     który ukończył studia (obrona pracy magisterskiej)  lub przyjął świecenia kapłańskie,

-     przebywającemu na urlopie świeckim lub katechetycznym,

-     zawieszonemu w prawach alumna .

3. Stypendia rektora nie przysługują alumnowi:

-       który otrzymał  ocenę niedostateczną z egzaminu lub zaliczenia w danym semestrze,

-      powtarzającemu semestr.

 

4. Wzory pism można pobrać z biura WSD lub od dziekana alumnów.

 

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 29. 09.2016 r.

 

Rzeszów, 29.09.2016 r.                                                   Rektor WSD w Rzeszowie