Seminarium dziś
Agendy seminaryjne
Slider

Zespoły duszpasterskie

Misyjny

Agenda misyjna ma na celu budzenie ducha misyjnego oraz uświadamianie odpowiedzialności nas wszystkich za ludzi, którzy nie znają jeszcze Jezusa i Jego Ewangelii. To także angażowanie się w pomoc duchową i materialną misjonarzom, szczególnie pochodzącym z naszej diecezji.

Na działalność agendy misyjnej składa się kilka wydarzeń w ciągu roku akademickiego. Na początku nowego roku formacji klerycy tworzą róże żywego różańca. W ten sposób zobowiązują się do codziennej modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Raz w miesiącu odbywa się zmiana tajemnic różańcowych i podawane są intencje papieskie na dany miesiąc - ogólna oraz misyjna. Pod koniec października, w Niedzielę Misyjną, odbywa się zbiórka pieniędzy, która cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród alumnów, jak i księży przełożonych. Zebrana kwota w całości ofiarowywana jest dla księdza misjonarza, który z okazji Tygodnia Misyjnego, zapraszany jest do naszej wspólnoty.

W okresie Bożonarodzeniowym agenda misyjna przygotowuje jasełka misyjne, które wystawianie są dwukrotnie podczas opłatkowego spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Raz na kwartał wydawany jest Biuletyn Misyjny. Zawiera on różnego rodzaju materiały misyjne (nabożeństwa, przykładowe teksty kolędy misyjnej, rozważania różańcowe, konspekty katechezy misyjnej). Są one pomocą dla duszpasterzy, którzy są zaangażowani w szkolne koła misyjne oraz dla tych, którym bliska jest tematyka misyjna.

Charytatywny

 C zułość
 A mor, tzn. miłość
 R elacje
 I  nicjatywa i integracja
 T roska
 A kcje
 S łużba

Te słowa tworzące razem słowo Caritas, tzn. ofiarną miłość do drugiego człowieka, która potrafi zrezygnować z samego siebie, umie się poświęcić. Te określenia tworzące Caritas, określają postawę każdego kleryka. Seminaryjna agenda koordynuje akcje duszpasterskie, tzn. wyjścia do różnych grup np. świetlice, hospicjum, szpital, ale i sama organizuje akcje, typu składka pieniężna na jakiś cel.

Powołaniowy

Koło powołaniowe przy Wyższym Seminarium Duchownym działa pod opieką ojca duchownego. Odpowiedzialnymi z ramienia alumnów za jego funkcjonowanie są dwaj wybrani alumni ( z V i IV roku).

Celem działalności koła jest szeroko pojęta troska o powołania. Ma ona odzwierciedlenie przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej - poprzez modlitwę w intencji powołanych, przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Działalność powołaniowa ma również wymiar zewnętrzny w postaci przygotowania dnia „otwartych drzwi" - w Wielki Czwartek każdego roku. To dzieło podejmuje wielu alumnów oraz zespół muzyczny, który przedstawia specjalny program na naszej auli dla przybyłych gości.

Działalność koła powołaniowego w ciągu roku obejmuje:

w październiku nabożeństwa różańcowe o tematyce powołaniowej przygotowane i prowadzone przez kleryków z różnych roczników;

przygotowanie obrazków z modlitwą w intencji poszczególnych alumnów roku VI przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu;

wyjazd alumnów do parafii w celu założenia kół Stowarzyszenia Przyjaciół WSD, połączone ze spotkaniami z ministrantami i młodzieżą;

modlitwy w intencji diakonów oraz o nowe powołania (w każdy czwartek na rozpoczęcie i zakończenie wystawienia Najświętszego Sakramentu);

przygotowanie „Dnia Otwartych -Drzwi" w seminarium, który ma miejsce w Wielki Czwartek. Przybywa wówczas do seminarium wielu ministrantów, lektorów oraz członków scholii parafialnych z naszej diecezji.

wyjazd na Niedzielę Dobrego Pasterza do parafii naszej diecezji, oraz zamieszczanie treści o tematyce powołaniowej na seminaryjnej stronie internetowej.

Trzeźwościowy

Agenda trzeźwościowa w seminarium zajmuje się propagowaniem życia w abstynencji, a w szczególności ukazaniem samej problematyki związanej z tematem nadużywania jakichkolwiek substancji uzależniających. W spotkaniach często uczestniczą zaproszeni goście. Wśród nich są między innymi osoby duchowne, które pracują z ludźmi uzależnionymi, oraz osoby które przeżywają problem uzależnienia bezpośrednio w swoim życiu lub pośrednio w życiu swoich bliskich.

Spotkania zasadniczo odbywają się w ramach agendy trzeźwościowej, a kilka razy w roku akademickim uczestniczy w nich cała wspólnota seminaryjna. Klerycy wyjeżdżają również na rekolekcje do domu rekolekcyjnego w Niechobrzu. Agenda wspiera także inicjatywy mogące pomóc człowiekowi żyć w abstynencji, jak chociażby Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Najważniejszym wymiarem pomocy pozostaje modlitwa, którą otaczamy osoby uzależnione, współuzależnione, oraz tych, którzy im pomagają.

Służba życiu

Opiekunem seminaryjnej agendy służby życiu przy WSD w Rzeszowie jest jeden z ojców duchownych, zaś odpowiedzialnymi za tę agendę z ramienia kleryków są alumni- jeden z roku V i jeden z roku IV. 

Do zadań wszystkich członków agendy należy modlitwa w intencji poszanowania daru życia. Swoją modlitwą obejmujemy każde ludzkie życie, bez względu na to na jakim etapie rozwoju sie znajduje.

W szczególny sposób polecamy Bogu wszystkich, którzy nie sznują daru życia i niszczą je poprzez aborcję i eutanazję. Modlitwy w wyżej wymienionych intencjach są prowadzone w każdy czwartek w seminaryjnej kaplicy o godzinie 12.00 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Do zadań agendy należy także budzenie wrażliwości wspólnoty WSD na zagadnienia związane z życiem i jego obroną.W tym celu alumni przygotowuja specjalną wystawę w formie gazetki, która propaguje treści związane ze Służbą Życiu. Szczególnym dniem, który wiąże się z działalnościa agendy jest Uroczystość Zwiastowania. W tym dniu bardzo wielu alumnów naszego seminarium podejmuje Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Seminaryjna Agenda Służby Życia organizuje także ciekawe spotkania, podczas których zaproszeni goście wygłaszają świadectwa nt. wartości i nienaruszalności ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.