Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba" 

Czytanie I

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 8,2-3.14b-16)

 

W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną


Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa


Mojżesz powiedział do ludu:
„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie.
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”.

Oto słowo Boże.

Psalm

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147B,12-13.14-15.19-20)


Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana. 

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj Twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
i szybko mknie Jego słowo. 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

Czytanie II

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10,16-17)

 

Eucharystia jednoczy przyjmujących ją


Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.


Bracia:

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże.

Ewangelia

EWANGELIA (J 6,51-58)


Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem


Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Jezus powiedział do Żydów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

Rozważanie

Dzisiejszy dzień jest szczególny. Rzadko w ciągu roku zdarza się, że świat zatrzymuje się w środku tygodnia. Jest dzień wolny, nie kursują autobusy, pociągi, a sklepy są zamknięte. Ale dlaczego?

Odpowiedź znajduje się w dzisiejszej Liturgii Słowa. To ona kieruje nasza uwagę na to, co najważniejsze i najcenniejsze. Bóg w swojej miłości dał nam samego Siebie za pokarm i napój. Jest to tajemnica nie do zgłębienia. Nie mogli jej pojąć Żydzi żyjący w czasie, gdy Jezus chodził po ziemi, a i my jesteśmy od tego dalecy, choć od dziecka słyszymy o prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii.

Dziś Jezus przejdzie ulicami naszych miast i wsi, aby zobaczyć nasze codzienne życie. Słowo Boże również do tego nawiązuje mówiąc, że Bóg prowadził Naród Wybrany przez pustynię i utrapienia, ale nie pozwolił, by Jemu wierni zginęli. Jezus idący w dzisiejszej procesji przypomina tą samą prawdę, że to On prowadzi nas po drodze naszego życia, karmi, poi i troszczy się o wszystko. Wymaga tylko jednego: wierności. Jezus prowadzi nas codziennie. Każdego dnia sprawowana jest Eucharystia i Bóg przychodzi na tysiące ołtarzy. Codziennie nas karmi i dzięki temu możemy kroczyć do Królestwa życia. Dziękujmy dziś Panu Bogu za tak wielki dar Jego dobroci i uwielbiajmy Najświętszy Sakrament.

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba…” Ta pieśń zabrzmi w naszych parafiach, gdy ruszy procesja eucharystyczna. Nie traktujmy tych słów tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim zróbmy miejsce Chrystusowi w naszych sercach, bo tam czuje się On najlepiej.

kl. Robert Firek