Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Przyjmij dar miłości i zanieś go dalej!

 

Czytanie I

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,1–11)


Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym


Czytanie z Dziejów Apostolskich.


Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. 

Oto słowo Boże.

Psalm

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34)


Refren:Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Czytanie II

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12,3b–7.12–13)


Duch Święty źródłem jedności chrześcijan


Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.


Bracia: 
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”. 
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

Ewangelia

EWANGELIA (J 20,19–23)


Jezus daje Ducha Świętego


Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

Oto słowo Pańskie.

Rozważanie

Otworzyć drzwi na lepszy świat

Kończymy Okres Wielkanocny. Stajemy przed Chrystusem z tym, co mamy: z uwielbieniem i doświadczeniem wspaniałego zwycięstwa Pana nad śmiercią, także w naszym życiu oraz z tym, co nas boli, co w nas nieuporządkowane. Czekamy na ten wielki dzień, gdy po raz kolejny wypełni się obietnica i Pan Bóg obdarzy nas Duchem Świętym.

Co Ci teraz towarzyszy? Jesteś pełen radości? Uwielbiaj Pana! A może doświadczasz tego, co Apostołowie po śmierci Pana Jezusa – rozsypania planów i marzeń, gdy być może wydawało się, że już wszystko skończone i trzeba wrócić do tego, czym żyło się dawniej, w starym życiu albo nawet nie ma do czego wracać. Odpowiedź, którą daje Ci Pan Bóg, jest taka: Nie bój się! Zostały jeszcze jedne drzwi, które możesz otworzyć! Mimo tego, że po ludzku trzyletnie dzieło zakończyło się w niecałą dobę, od pojmania Chrystusa do Jego śmierci, to tak naprawdę był to początek wielkiego zwycięstwa. On naprawdę ŻYJE! Pokazał się uczniom, pokazał ręce i bok, tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego (por. J 20, 22)! Wezwał do bycia świadkami, aby nie byli ludźmi bezczynnie wegetującymi, ale mieli do końca życia nową misję, misję kontynuowania tego, co rozpoczął Zbawiciel.

Podjąć nową, najważniejszą misję

To, co zdarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy, zmieniło wszystko. Duchowi rozbitkowie stali się heroldami wielkiego zwycięstwa Chrystusa po całym świecie. Żydzi tłumnie zebrani z różnych krajów na Święto Tygodni w Jerozolimie zobaczyli coś szalonego – Galilejczyków, ich rodaków, mówiących o Panu Bogu w różnych językach świata! Tylko On może sprawić, że niemożliwe staje się możliwe.

Odwagi! Wejdź na tę drogę!

Bóg nas nie zostawia. Jest blisko Ciebie, w każdej sytuacji. Bierze Cię za rękę i prowadzi
w górę, aby nic, nawet największe zło nie mogło Cię od Niego odłączyć!Nie ma dla Niego sytuacji przegranych i beznadziejnych. Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących (por. Mdr 1, 13)! Podejmij wyzwanie, przyjmij dar i zostań świadkiem! Uwielbiaj Go, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Idź i głoś zwycięstwo Jezusa! Wejdź w jednoczącą wszystkich wspólnotę Kościoła.

Bo On nie zapomina nigdy o swoim stworzeniu!

kl. Jakub Dzierżak