Słowo
Kleryk na niedziele
Slider

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 42,1-4.6-7)

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. 
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”. 

Oto słowo Boże.

Psalm


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10)

Refren:Pan ześle pokój swojemu ludowi. 

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie chwałę Jego imieniu, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. 

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem! 
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”. 
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki. 

Czytanie II


DRUGIE CZYTANIE (Dz 10,34-38)

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich. 

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. 

Oto słowo Boże.

Ewangelia


EWANGELIA (Mt 3,13-17)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: 
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” 
Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”.
Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. 
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 

Oto słowo Pańskie.
 

„Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, głos Pana pełen dostojeństwa.” Słowa te zaczerpnięte z Psalmu 29 zwracają naszą uwagę. Niemalże słyszymy ten głos! Słyszymy słowo jakie Bóg kieruje do człowieka. Ewangelista Mateusz wskazuje, że Bóg Ojciec potwierdza obecność swojego Syna na ziemi. „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Wszystko to dokonuje się w obecności Ducha Świętego zstępującego w postaci gołębicy.

Bóg jest obecny na ziemi! On – Niezmierzony i Wszechpotężny Pan – przychodzi
z pokorą, cichością, łagodnością i miłością. „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo.” Tak działa Bóg! Żywy, wieczny i miłosierny.

Jak ja działam? Czy potrafię z cichością i pokorą wykonywać swoje zadania i obowiązki?

Czy doświadczam łagodności Boga? Jego delikatności, czułości, ale i jednoczesnej stanowczości?

Usłysz dziś głos Boga, który mówi do Ciebie:Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem!”

kl. Mateusz Lechwar