Kleryk na niedziele
Słowo
Slider

Czytanie I

Dz 3,13-15.17-19

Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.

Psalm

Ps 4,2.4-9


REFREN: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
lub: Alleluja

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Czytanie II

1 J 2,1-5a


Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Ewangelia

Łk 24,35-48


Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

 


 

http://1.bp.blogspot.com/-6w9pr8swERA/TsekDiLVZAI/AAAAAAAAAcc/xaNXM9jRT4M/s1600/Chrystus+w+Emaus%252C+czyli+Zmartwychwstanie+przy+stole+-+wsp%25C3%25B3%25C5%2582czesna+ikona+francuska.jpg

Trwamy w radości Zmartwychwstania rozważając ostatni rozdział Ewangelii św. Łukasza, w którym Jezus objawia się jako Obecny, zwyciężający śmierć panującą jeszcze w  sercach apostołów. Rozdział ten łączy jedno: spotkanie i rozmowa. Rozmawiać! Ważne jest, abyśmy umieli rozmawiać o Jezusie, do tego jednak konieczne jest doświadczenie Go. Mimo, iż wydaje się nam nieobecny, towarzyszy nam tak jak uczniom w Emaus: rozmawia z nami, wyjaśnia nam Pisma, i spotyka się z nami w Eucharystii. Musimy nauczyć się rozpoznawać Jego cichą obecność wśród nas.

Dowodem prawdziwości przesłania Jezusa są teraz Jego rany, które wołają do nas: Ja Jestem! (por. Łk 24,40). To jest źródło naszej radości- Jezus zaprasza nas byśmy  w jego przebitych dłoniach, nogach i boku znaleźli pokój; mówi przecież : Pokój wam! (Łk 24,36). W tym pomaga nam Słowo, do którego przyjęcia uzdalnia nas Jezus oświecając nasze serca (Łk 24, 45). Spotkanie z Jezusem nigdy nie pozostaje bezskuteczne. Nie tylko umacnia naszą wiarę, lecz czyni nas świadkami. Radość ta jest tak ogromna, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać jej w sobie. Bycie świadkiem, to jak mówi Jezus głoszenie Jego męki, śmierci i Zmartwychwstania oraz odpuszczenia grzechów w Jego Imię. (Łk 24,46).

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do refleksji nas naszym spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Jak ono wygląda? Czy poznaję Go w Słowie i Łamaniu chleba? Jak wygląda moje świadectwo, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Jak mogę świadczyć o tym w konkretach życia?
Nikt z nas nie wie, do jakiego świadectwa powoła nas Pan. Żyjmy zatem radością Paschalną, byśmy zawsze świadczyli, że „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci”. 

 

kl. Jakub Oczkowicz, rok II