Filtr
 • DIAKONI UCZESTNICZĄ w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń diakonatu namaszcza ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich” KKK 1570.

  Od niedzieli, 25 maja bracia z roku V przeżywają swoje rekolekcje przed święceniami diakonatu. Odbywają się one w domu rekolekcyjnym „Kana” w Czarnej Sędziszowskiej, a głosi je ojciec duchowny, ks. dr Paweł Synoś. W tym szczególnym dla nich czasie módlmy się w ich intencji:

  Panie, Boże nasz, zbawco i przyjacielu wszystkich ludzi:

  Ty wysłałeś swoich świętych uczniów i swoje sługi, swoich Apostołów,

  na wszystkie krańce ziemi dla głoszenia i nauczania radosnego poselstwa

  o Twoim Królestwie, leczenia ran i ułomności Twojego ludu

  oraz zwiastowania Tajemnicy, która była ukryta od początku świata.

  Ześlij, Boże Ojcze, także dzisiaj na swoje sługi światło i sprawiedliwość,

  daj im czyste serce i oświeć ich umysły, aby wytrwali w słuchaniu i głoszeniu

  Twojej świętej Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Matko Kapłanów, módl się za nami.

   

  Święcenia diakonatu w tym roku odbędą się w sobotę, 31 maja o godz. 16:30 w Kościele Katedralnym
  w Rzeszowie.

 • W SOBOTNI poranek 24 maja rzeszowska Katedra wypełniła się kapłanami, siostrami zakonnymi i osobami, które swoją modlitwą pragnęły ogarnąć prezbiterium naszej diecezji. Również nasze seminarium wzięło czynny udział w tych uroczystościach. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar kanonizacji papieża Jana Pawła II, za 14 lat posługi biskupiej naszego Ordynariusza ks. Biskupa Jana Wątroby, oraz przeżywając Dzień Świętości Kapłańskiej prosiliśmy za wszystkich kapłanów, przygotowujących się do kapłaństwa i o nowe powołania do służby Bożej.

  Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, obecni byli także biskupi rodacy: Abp. Edward Nowak, Bp Jan Ozga oraz Bp Jan Niemiec. Nie zabrakło również Bpa Edwarda Białogłowskiego - biskupa pomocniczego w naszej diecezji. Zebranych kapłanów oraz gości powitał ks. infułat Wiesław Szurek, a homilię wygłosił ks. bp Jan Wątroba. Ukazał w niej postać św. Jana Pawła II jako wzór i przykład kapłana całkowicie oddanego Bogu, który z niewzruszoną wiarą najpierw sam przybliżał się do Chrystusa, a potem umacniany przez Niego przewodził Kościołowi. Św. Jan Paweł był apostołem Miłosierdzia, on nie tylko je głosił, ale dawał przykład jak je realizować w codziennym życiu. Biskup Ordynariusz wzywał wszystkich zebranych do modlitwy za kapłanów, do troski o powołanych i o nowe powołania, by nie zabrakło pracowników Winnicy Pańskiej. Na koniec odnosząc się do liturgicznego wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych zachęcał wszystkich do oddania się w opiekę naszej najlepszej Matce.

  Eucharystia zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu i uroczystym śpiewem „Te Deum laudamus”. Następnie przedstawiciele diecezji, władz miasta i duchowieństwa złożyli księdzu biskupowi Ordynariuszowi życzenia z okazji kolejnej rocznicy sakry biskupiej.

 • JEDNEJ RZECZY potrzebuję: poznania siebie i wartości Boga” (Jan XXIII). Te słowa były myślą przewodnią ostatniego już w tym roku akademickim dnia skupienia , który odbył się w niedzielę, 18 maja. Prowadzony był on przez s. Beatę Zarzycką, albertynkę, oraz ks. Radosława Rybarskiego, kapłana diecezji ełckiej.

  W czasie dnia skupienia wysłuchaliśmy trzech konferencji. Pierwszą konferencję „Dojrzałość ludzka a życie oddane Ewangelii” wygłosiła s. Beata. Wskazała, że im bardziej człowiek jest dojrzały w każdej ze sfer życia (fizycznej, psychicznej i duchowej), tym bardziej kocha Boga. Ważne jest tutaj poznanie samego siebie, ponieważ aby stawać się doskonałym trzeba wiedzieć nad czym pracować. Drugą konferencję „Gdzie ci mężczyźni” wygłosił ks. Radosław. Zauważył, że w dzisiejszym świecie prawdziwy mężczyzna jest materiałem deficytowym. A kapłan musi być prawdziwym mężczyzną, by właściwie przezywać celibat oraz wiernie służyć Bogu i ludziom. W trzeciej konferencji „Między fascynacją a nieporozumieniem. O kobietach” s. Beata ukazała podstawowe różnice między mężczyznami a kobietami w przeżywaniu siebie.

  Dzień skupienia zakończył się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Radosław. W wygłoszonym słowie, podsumowując wygłoszone treści przypomniał o wartości celibatu w życiu kapłana.

 • EVANGELII GAUDIUM - z papieżem Franciszkiem odnaleźć radość Ewangelii” pod tym tytułem dnia 17 maja 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchowym odbyło się sympozjum naukowe. Rozpoczynając sesję naukową, ks. Rektor dr hab. Jacenty Mastej powitał licznie zgromadzonych Gości oraz wprowadził w główne tematy sympozjum. Pierwszy wykład pt. „Jaki jest współczesny świat? Diagnoza ewangeliczna” wygłosił o. dr Wiktor Tokarski OFM. Swój referat oparł na obrazie świata papieża Franciszka, przedstawionych w adhortacji „Evangelii gaudium”. Prelegent wyakcentował współczesne wyzwania świata powtarzając za papieżem: „Nie dla ekonomii wykluczenia”, „Nie dla nowego bałwochwalstwa pieniądza”, „Nie dla pieniądza, który rządzi, zamiast służyć”, „Nie dla nierówności społecznej rodzącej przemoc”. Rozwijając podane wyżej tematy prelegent zwrócił uwagę na realizm pojmowania dzisiejszego świata przez papieża oraz na jego praktyczne rozwiązania mające na celu przemienienia skostniałych struktur i poszukiwaniu nowych metod przekazywania orędzia Ewangelii.

  Kolejny wykład „Jakiego nawrócenia potrzebuje Kościół dziś?” wygłosił o. prof. dr hab. Jacek Salij OP. Mówił o fałszywym pojmowaniu tajemnicy Kościoła oraz jego struktur, pokazał wewnętrzną naturę oraz wypunktował zadania, które stoją przed każdym ochrzczonym w stosunku do wspólnoty.

  W dyskusji usłyszeliśmy ciekawe spostrzeżenia, które płynęły od kapłanów, sióstr zakonnych oraz osób świeckich. Po dyskusji panelowej ks. prof. dr hab. Janusz Lekan wygłosił referat pt. „Kerygma i mistagogia – drogi spotkania człowieka z Bogiem dziś”, w którym zwrócił uwagę na różnicę pojęć: „Kerygmat” i „mistagogia”, omówił zadania jakie dzisiaj stoją przed ewangelizatorem oraz zdiagnozował dzisiejszego słuchacza Dobrej Nowiny. Wykład wieńczący pt. „Świadek Chrystusa dziś” wygłosiła s. dr Anna Emmanuela Klich OSU z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zwróciła uwagę słuchaczy na oglądanie oblicza Jezusa Chrystusa pośród codzienności. Mówiła, że bycie świadkiem Chrystusa, zakłada wcześniejsze doświadczenie odwiecznej miłości Pana. Odpowiadając na pytanie jak ma dojść do tego spotkania z Panem, wyakcentowała konieczność przejścia treści religijnych z intelektu do serca, bo to ono jest miejscem spotkania z żywym Bogiem.

  Patronat honorowy nad sympozjum objął JE Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Rzeszowski. Patronat medialny – Katolickie Radio „Via”, oraz „Niedziela Rzeszowska”.

 • NIE WYŚCIE mnie wybrali ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”. Wdzięczni Bogu za dar kapłaństwa, w czwartek 15 maja o godz. 17:00 uczestniczyliśmy w Mszy św. jubileuszowej. Szesnastu neoprezbiterów, koncelebrując Eucharystię wraz z księżmi moderatorami seminarium, dziękowało Bogu za pierwszy rok swej kapłańskiej posługi. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Wiesław Szurek, Wikariusz Biskupi ds. formacji stałej kapłanów Diecezji rzeszowskiej. Kazanie zaś wygłosił ks. Rektor Jacenty Mastej. W Słowie skierowanym do nas, odwołując się do św. Jana Pawła II, przypomniał że kapłaństwo to dar i tajemnica. Nikt sobie sam kapłaństwa nie bierze, ale jest ono łaską przez Jezusa Chrystusa. Jest ono darem, a zarazem zadaniem dla każdego kapłana. Serce kapłana nie może być podzielone, kapłan musi być cały dla Chrystusa i Kościoła. Ks. Rektor wyraził także radość z faktu, że neoprezbiterzy chętnie wracają do seminarium przy różnych okazjach. Po Mszy św. i wspólnej kolacji alumni mogli spotkać się z kapłanami- przyjaciółmi z okresu formacji seminaryjnej.

 • PRZYCHODZISZ DO nas Maryjo, z Twoim fatimskim wezwaniem: Nawróćcie się, pokutujcie i odmawiajcie różaniec”. Jak co roku, 13 maja całe seminarium duchowne uczestniczyło w Katedrze we Mszy św. i nabożeństwie fatimskim. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jacek Szczęch, prefekt naszego seminarium. W wygłoszonym Słowie zwrócił uwagę na konieczność słuchania Słowa Bożego w naszym życiu. Widać to posłuszeństwo Słowu Boga w codzienności. Maryja w Fatimie przypomina o Bogu, który nie przestał interesować się człowiekiem i wzywa do odpowiedzi miłości, wyrażającej się w pokucie i modlitwie.

  Po Mszy św. odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej po Placu katedralnym, połączona z rozważaniami różańca świętego. Nabożeństwo zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.


 • IV NIEDZIELA Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu w całym Kościele przeżywany jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Tego dnia klerycy naszego seminarium wraz z księżmi przełożonymi i diakonami udają się do wybranych parafii diecezji, aby modlić się o nowe powołania kapłańskie, dzielić się radością własnego powołania oraz podziękować za wszelkie dobro wyświadczane na rzecz naszego seminarium.

  W tym roku gościć będziemy w parafiach dekanatów Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie.

 • Historia każdego powołania czerpie z miłości Boga.

  Bóg nas powołał do istnienia i przeznaczył do świętości.

  Przygotował dla nas także najlepszą drogę, podążając nią, zrealizujemy Jego zamysł wobec nas.

  Na tej drodze człowiek odnajduje najgłębsze szczęście.

   

  Jesteście moimi świadkami i sługami, których wybrałem

   

  Drodzy młodzi przyjaciele!

  Zapraszamy Was na dzień skupienia, któremu będą przewodzić słowa: „Jesteście moimi świadkami i sługami, których wybrałem" (Iz 43, 10). W czasie naszego spotkania chcemy umocnić postawę wiary i rozważyć zaproszenie do służby Chrystusowi w kapłaństwie. Będziemy wspólnie modlić się Słowem Bożym, celebrować Eucharystię, dzielić się własnym doświadczeniem wiary.

  Zaproszenie skierowane jest do chłopców, uczniów szkół średnich i studentów. Spotkanie będzie miało miejsce w niedzielę Dobrego Pasterza, 11 maja 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie – ul. Witolda 11 a, w godzinach 10-15. W programie między innymi: wspólna Eucharystia, spotkanie z alumnami, godzina świadectwa.

  Zgłoszenia prosimy kierować na adres: seminarium @ wsd.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 871 24 00.

  Do zobaczenia!

   

   

 • W NIEDZIELĘ 04.05.2014 r. nasza wspólnota gościła prawie 150 osobową grupę naszych przyjaciół. Spotkanie wielkanocne rozpoczęło się o godz. 10:00 w auli seminaryjnej powitaniem wszystkich przybyłych przez ks. Rektora Jacentego Masteja. Dalszą część spotkania poprowadził opiekun Stowarzyszenia Przyjaciół ks. Stanisław Kamiński. Centralnym punktem tego dnia była uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem JE ks. Biskupa Jana Wątroby. Podczas homilii Biskup rzeszowski dziękował wszystkim za zaangażowanie w Stowarzyszeniu oraz prosił o dalszą modlitwę za seminarium i o powołania. Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na refektarz seminaryjny, gdzie mogliśmy sobie złożyć życzenia wielkanocne, podzielić się radością paschalną ze Zmartwychwstania Chrystusa, oraz spożyć wspólnie obiad.

  Za modlitwę, spędzony wspólnie czas, ofiary oraz każde dobro świadczone wspólnocie seminaryjnej wyrażamy serdeczną wdzięczność.

 • PRZED TWE ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. W Uroczystość NMP Królowej Polski, a zarazem w 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych w Rzeszowie.

  Mszy św. w kościele Farnym przewodniczył Ks. Biskup Edward Białogłowski. Modląc się za Ojczyznę przypomniał, że jest ona Matką i należy traktować ją z szacunkiem należnym matce. Homilię wygłosił Rektor naszego seminarium, ks. dr hab. Jacenty Mastej. Nawiązując do preambuły historycznej Konstytucji zwrócił uwagę, że trudna historia naszego narodu była ściśle związana z wiarą katolicką. Tak jak we Lwowie król Jan Kazimierz zawierzył kraj Maryi, podobnie w niebezpieczeństwie rozbiorów naród szukał pomocy w Bogu. Ks. Rektor zachęcał, by w obliczu dzisiejszych problemów: bezrobocia, emigracji zarobkowej, zaniku patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za przekaz narodowej tradycji i kultury, ponownie szukać pomocy w nawróceniu do Boga i zawierzeniu Maryi.

  Po Mszy św. udaliśmy się na rzeszowski Rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

 • PÓJDŹCIE WY sami i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31).

  Tradycją naszego seminarium są wycieczki, na które u początku maja wyjeżdżają alumni, wraz ze swymi wychowawcami i ojcami duchownymi. W tym roku popularnością cieszyły się górskie wycieczki w Tatry, Góry Świętokrzyskie i do Słowackiego Raju. Wyjazdy te są okazją do wypoczynku, budowania wspólnoty i integracji. To taki „głębszy oddech” przed gorącym czasem zaliczeń i egzaminów. Jednocześnie przebywając na łonie przyrody i kontemplując piękno natury, mogliśmy głębiej doświadczyć tajemnicy Boga, Jego miłości, którą wpisałw dzieło stworzenia. „Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy” (Ps 24,1).