Idźcie i głoście

Mk 16,15

Formacja intelektualna

Rozmiar tekstu:

ZADANIA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO określają stosowne dokumenty kościelne. Wśród nich ważne miejsce zajmuje adhortacja Jana Pawła II „Pastores dabo vobis". Wskazują one, że zasadniczym zadaniem tej instytucji jest przygotowanie alumnów do posługi duszpasterskiej, które winno obejmować różne aspekty życia kapłańskiego. Dlatego formacja seminaryjna - zgodnie z zaleceniem władz kościelnych - ma obejmować sferę ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską.

Celem formacji intelektualnej jest przygotowanie alumnów do głębokiego wniknięcia w Słowo Boże, wzrostu w życiu duchowym i przygotowanie się do wypełniania posługi pasterskiej (por. PDV 51).
Studia w Wyższym Seminarium Duchownym trwają sześć lat. Należą do studiów o profilu humanistycznym. Przedmioty filozoficzne wykładane są na pierwszych dwóch latach, teologiczne zasadniczo od roku III do VI. Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów filozoficznych i teologicznych, wykłady z pedagogiki, psychologii, literatury religijnej i lektoraty językowe. Obowiązkowe są lektoraty z języków: greckiego, łacińskiego i wybranego języka nowożytnego. W WSD w Rzeszowie do wyboru są lektoraty z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego. Istnieje także możliwość poznania języka migowego.

Rok akademicki w Seminarium Duchownym, podobnie jak na innych studiach wyższych, składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr kończy sesja egzaminacyjna, którą poprzedza okres zaliczeń. Zdobycie wszystkich zaliczeń jest warunkiem dopuszczenia do sesji. W przypadku braku jednego lub dwóch zaliczeń student ma prawo zwrócić się do Księdza Rektora z prośbą o warunkowe dopuszczenie do sesji.

Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów jest konieczne do zaliczenia sesji egzaminacyjnej i dopuszczenia do następnego semestru studiów. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu student ma prawo do jego powtórzenia w tzw. sesji poprawkowej. Sesja ta trwa około dwa tygodnie. Zaczyna się po przerwie semestralnej w przypadku sesji zimowej oraz po wakacjach w przypadku sesji letniej. Jeśli i ta próba się nie powiedzie, student może zostać dopuszczony do egzaminu komisyjnego. Studia kończy egzamin magisterski tzw. Theologicum, obejmujący: teologię biblijną, teologię dogmatyczna, teologię fundamentalną, teologię moralną oraz zagadnienia z dziedziny przedstawionej w pracy magisterskiej.

Seminaria naukowe

Studia w Wyższym Seminarium Duchownym umożliwiają zdobycie tytułu magistra teologii, ponieważ w sierpniu 1994 roku WSD w Rzeszowie zostało afiliowane do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W celu uzyskania tytułu magistra teologii należy przedstawić pracę, zakwalifikowaną jako magisterską oraz zdać egzamin magisterski. Począwszy od trzeciego roku studiów każdy kleryk wybiera sobie seminarium naukowe, w którym będzie uczestniczył przez cztery lata. Przygotowaniem jest tzw. proseminarium, na którym należy zapoznać się z metodologią pisania pracy magisterskiej.

Studium własne

Studia polegają głównie na samodzielnej pracy, lekturze, poszukiwaniu. Dlatego bardzo ważny jest czas przeznaczony na naukę własną. Każdego dnia w programie jest tzw. studium. Trwa ono cztery godziny z półgodzinną przerwą. W czasie studium można korzystać z zakładów naukowych. Dzięki zakładom (historii Kościoła, patrologii, historii sztuki, filozofii, teologii dogmatycznej, fundamentalnej, moralnej, liturgiki, katechetyki, homiletyki i nauk biblijnych) mamy dostęp do cennych pomocy w nauce. Podstawą formacji intelektualnej jest rzetelność i pracowitość w czasie studium.

Biblioteka

Biblioteka WSD liczy ok. 60 tys. Woluminów z czego niestety tylko ponad 34 tys. skatalogowanych oraz ponad 250 tytułów czasopism. Co roku księgozbiór wzbogaca się o ok. 2000 pozycji książkowych pochodzących głównie z darów. Ponadto biblioteka zamawia ponad 100 różnego rodzaju periodyków i czasopism naukowych. W bibliotece znajdują się z zbiory z zakresu teologii, filozofii, kultury, psychologii, literatury, historii i sztuki. Bogate są także zbiory słowników i encyklopedii. Znaczną część zbiorów stanowi księgozbiór w języku niemieckim. Najcenniejszą pozycją jest książka z XVI wieku pod tytułem "Dictionarum undecim linguam". Dyrektorem biblioteki jest ks. dr Jan Kulig.

Czytelnia

Najbardziej poczytne i pożyteczne w studium książki i słowniki umieszczone są w czytelni. Zebrano i pogrupowano tam niezbędne pomoce naukowe z wszystkich każdej dziedziny wiedzy wchodzącej w skład studiów seminaryjnych: historii Kościoła, patrologii, historii sztuki, filozofii, teologii dogmatycznej, fundamentalnej, moralnej, liturgiki, katechetyki, homiletyki i nauk biblijnych.